Disclaimer – Contact

De teksten op deze website heb ik zelf geschreven. De feiten zijn natuurlijk nooit zelf verzonnen, dat zou ook erg vreemd zijn. Ik heb hiervoor informatie gevonden en gebruikt van accurate bronnen.

I wrote the texts on this website myself. The facts were of course never made up themselves, that would also be very strange. I have found and used information for this from accurate sources.

Het beeldmateriaal toont modelauto’s uit mijn eigen verzameling die ik zelf heb gefotografeerd. Bij de modellen die ik in bruikleen heb gehad voor de foto’s, heb ik dat vermeld. Steeds heb ik zo nauwkeurig mogelijk de makers en typen van de auto’s vermeld.

Het verspreiden, overnemen en/of gebruik van mijn teksten en foto’s juich ik van harte toe, maar is uitsluitend toegestaan met een vermelding van de bron: vwscales.nl

Heeft u een opmerking, verbetering of aanvulling? Of wilt u gewoon contact opnemen om informatie uit te wisselen over deze prachtige hobby? 4xn@home.nl

The pictures show model cars from my own collection that I have photographed myself. I have mentioned this with the models that I have had on loan for the photos. I have always mentioned the makers and types of the cars as accurately as possible

I warmly welcome the distribution, copying and/or use of my texts and photos, but is only permitted with reference to the source: vwscales.nl

Do you have a comment, correction or addition? Or do you just want to get in touch to exchange information about this wonderful hobby? 4xn@home.nl